.

.

ΓΕ.Ν.ΕΣΙΣ

Πρόγραμμα ΓΕ.Ν.ΕΣΙΣ

   (Γεωαναφερόμενη ’Απεικόνισις καί Σύνθεσις Δεδομένων ’Εναλίων ’Αρχαιολογικών ’Ερευνών) 

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο  την παροχή στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων  της δυνατότητας απεικόνισης  και  σύνθεσης  δεδομένων  από  Ενάλιες Αρχαιολογικές Έρευνες  σε  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών,  ώστε αυτά να τυγχάνουν άμεσης επεξεργασίας  και εκμετάλλευσης από την ίδια την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιορισμένη γεωγραφικά έκταση το θέρος 2012,  με  μελλοντική  προοπτική  για  υλοποίησή  του  σε  διευρυμένη,   εφόσον αξιολογηθεί ως σκόπιμο από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Σκοπός του Προγράμματος είναι  να αποτυπωθούν σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα δεδομένα που θα εξαχθούν από τη διενέργεια επιφανειακής, γεωμορφολογικής έρευνας στους κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή του καταποντισμένου προϊστορικού οικισμού στη Μεθώνη και τα δεδομένα που ήδη υφίστανται στο αρχείο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. 

Μετά την υλοποίηση του Προγράμματος, το προσωπικό της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων θα έχει τη δυνατότητα επιλεκτικής απεικόνισης, σύνθεσης, ανάλυσης και αρχαιολογικής εκμετάλλευσης των δεδομένων. The GE.N.ESIS Project

(Georeferenced Depiction and Synthesis of Marine Archaeological Survey Data in Greece)

The GE.N.ESIS Project introduces the Hellenic Ephorate of Underwater Antiquities to a managing tool for visualisation, synthesis and analysis of underwater archaeological data.  

A marine geophysical survey of the ruins of the submerged prehistoric town of Methoni off the southwest coasts of Greece, the submerged breakwater of the town’s ancient harbour and wrecks in the Methoni Bay was conducted in the summer of 2012. The acquired survey data together with existing archival archaeological data of the site was visualised, georeferenced, analysed, synthesised and managed through a Geographical Information System. The survey was conducted utilising Precise Point Positioning System, Sidescan Sonar, Marine Magnetometer and Sub-bottom Profiler applying shallow-water survey techniques.

The survey results present a geographically synthesised imagery of the prehistoric settlement ruins, the ancient harbour and its submerged breakwater, wrecks and artefacts of the site, as well as seabed and sub-seabed features of potential archaeological interest. The Hellenic Ephorate of Underwater Antiquities may evaluate the Project results and implement the proposed management scheme on the Methoni Underwater Archaeological Site and even on all of the Greek underwater archaeological sites setting the basis for a holistic management of the underwater cultural wealth.

No comments: